Ophtoba - the pitcher. M.Madaliyev. 90s of XXth century. Tashkent

Ophtoba – the pitcher. M.Madaliyev. 90s of XXth century. Tashkent

Masud Madaliev, chaser  from Tashkent